Go to Top

Energiecoöperatie Duurzame Energie Ramplaan

Energiecoöperatie Duurzame Energie Ramplaan

DE Ramplaan-2015-08-09-12-01-09Samen lokaal schone energie opwekken. Dat is het idee achter onze energiecoöperatie. De coöperatie heeft een installatie van 1347 zonnepanelen op het dak van de Firma Thoolen in het Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem.

De installatie produceert stroom sinds 14 augustus 2015. Het was indertijd het grootste project in Nederland dat gebruik maakt van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’ voor collectieve lokale energieopwekking. De coöperatie is tot stand gekomen door grote inzet vanuit de Stichting DE (Duurzame Energie) Ramplaan met steun van de gemeente Haarlem. Het coöperatiebestuur heeft vervolgens, met de firma Thoolen en veel lokale vrijwilligers, het grote project gerealiseerd. De technische uitvoering is daarbij verzorgd door het bedrijf Solarcentury.

De zonnestroomproductie van de zonnecentrale kunt u hier live bekijken.

De postcoderoosregeling, oftewel de ‘Regeling Verlaagd Tarief’, is een Nederlandse belastingmaatregel voor particuliere huishoudens, die zelf in de nabijheid van hun woning energie willen opwekken. Deelnemers krijgen per door hen opgewekte kWh stroom vermindering van de energiebelasting tot nihil. Deelnemers moeten wonen in hetzelfde viercijferige postcode gebied als de locatie van de productie-installatie of één van de viercijferige postcodegebieden die hier omheen liggen, vandaar de naam postcoderoos. De postcoderoos van de Coöperatie DE Ramplaan bestaat uit de postcodes 2013, 2014, 2015, 2023, 2051 en 2111. De regeling is voor 15 jaar, vanaf start productie, door de overheid gegarandeerd.

Hoe werkt het?

De coöperatie heeft de installatie gefinancierd door zonnestroomdelen (1604) te verkopen aan haar leden. Aanvankelijk voor een bedrag van 272 euro per zonnestroomdeel. Een zonnestroomdeel zou je kunnen zien als een aandeel in de coöperatie.

De waarde van onze installatie wordt in 20 jaar afgeschreven tot de waarde in 2035 op nul uitkomt. Bij tussentijdse verkoop wordt altijd uitgegaan van de dan geldende restwaarde.

De stroom die onze installatie produceert verkopen we aan een energiemaatschappij. De eerste drie jaar van haar bestaan leverde de coöperatie haar stroom aan Qurrent. Sinds september 2018 is dat Greenchoice.

U verdient op uw investering in zonnestroomdelen door de korting op uw energiebelasting en door uw aandeel in de opbrengsten van de opgewekte zonnestroom.

1 Korting op de energiebelasting: 

De leden van de coöperatie krijgen per jaar een vermindering van de energiebelasting over de door hun zonnestroomdelen opgewekte energie (de ‘postcoderoosregeling’) tot nihil. Voor iedere kilowattuur (kWh) die ze deelnemen, mogen de leden de energiebelasting en btw verrekenen met hun eigen verbruik. De energiebelasting wijzigt jaarlijks. Belangrijk is om te weten dat de energiebelastingkorting is gemaximaliseerd op uw eigen gebruik. Wanneer u met uw zonnestroomdelen dus meer stroom opwekt dan dat u gebruikt, dan ontvangt u over het verschil geen energiebelastingkorting.

Eens per jaar levert de coöperatie een ledenverklaring aan bij de energiemaatschappijen waarmee zij een overeenkomst heeft. Deze ledenverklaring omvat een overzicht van alle leden en hun aandeel in de productie van het afgelopen jaar. Op basis van deze gegevens keert de energiemaatschappij de korting op de energiebelasting uit middels een aparte creditfactuur.

2. Ledendividend dat leden jaarlijks van de coöperatie ontvangen:

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan een energieleverancier. Daarnaast ontvangt de coöperatie aanbrengpremies voor leden die overstappen naar de energieleverancier. Op deze opbrengsten worden de kosten van de coöperatie in mindering gebracht. Het betreft kosten voor beheer en onderhoud, aansluitkosten op het elektriciteitsnet, verzekeringen, voorzieningen en algemene kosten. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten wordt jaarlijks aan de leden uitgekeerd als dividend per zonnestroomdeel.

De dividenduitkering wordt vastgesteld door de ALV en vindt in het tweede kwartaal plaats en wordt verzorgd door de penningmeester van de coöperatie. Voorafgaand aan de uitkering ontvangen de leden een e-mail met daarin het dividend overzicht en het bij de coöperatie bekende rekeningnummer.

De terugverdientijd van de leden die indertijd 272 euro per zonnestroomdeel hebben betaald is momenteel ca. 7,5 jaar. Omdat deze terugverdientijd afhankelijk is van de hoogte van de energiebelasting en de prijs die de coöperatie voor haar stroom ontvangt, kan dit in de tijd langer of korter worden.

Gebruik de Jaarrekening Calculator voor een berekening van de terugverdientijd en het aantal zonnestroomdelen dat past bij uw verbruik.

Meedoen?

Momenteel zijn er geen zonnestroomdelen beschikbaar. Wanneer u zich aanmeldt komt u automatisch op de wachtlijst. Om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar energiecooperatie@deramplaan.nl

Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal zonnestroomdelen dat u graag zou willen hebben.

Kijk voor meer nuttige informatie voor leden op de pagina ‘meer informatie’. Op de pagina ‘veelgestelde vragen’ vindt u antwoorden op meest gangbare vragen.