Go to Top

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Mail naar energiecooperatie@deramplaan.nl We reageren zo snel mogelijk!

Voordelen & opbrengst

Hoeveel stroom produceert 1 zonnestroomdeel?

Eén zonnestroomdeel levert ongeveer 225 kWh per jaar. De definitieve opbrengst wordt aan het einde van het jaar bepaald

Wanneer heb ik mijn investering in zonnestroomdelen terugverdiend?

De zonnestroomdelen verdienen zich terug in 7 tot 8 jaar afhankelijk van het energiebelastingstarief (en daarmee de korting op dit tarief) en de opbrengsten en kosten van de Energiecoöperatie. De zonnestroomdelen houden dan nog zo’n 12 – 13 jaar economische waarde.

Met welke levensduur van de zonnepanelen wordt rekening gehouden?

In de berekeningen gaan we uit van 20 jaar productie. Hiermee is rekening gehouden bij het berekenen van de restwaarde van de delen. Wij gaan daarbij niet uit van de garantie van de postcoderoosregeling van de overheid voor 15 jaar.

Ik heb oorspronkelijk 325 euro per zonnestroomdeel betaald, terwijl in de berekeningen nu uitgegaan wordt van 272 euro. Hoe kan dat?

Het oorspronkelijke inlegbedrag was inclusief BTW. De coöperatie heeft bezwaar gemaakt tegen deze BTW-heffing bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is hiermee eind 2017 akkoord gegaan onder voorwaarde van aanpassing van ons financiële model. De teveel betaalde BTW is in januari 2018 uitgekeerd aan de leden. De leden hebben hierover eind 2017 bericht ontvangen.

Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?

Energiecoöperatie DE Ramplaan heeft afspraken gemaakt met Greenchoice. Zij kopen de energie van de coöperatie. De opbrengst die de coöperatie hiermee maakt (na aftrek van kosten) krijgen de leden na het einde van het jaar uitbetaald in de vorm van dividend. Daarnaast krijgt u vermindering van de energiebelasting tot nihil over de door uw zonnestroomdelen opgewekte energie. De coöperatie geeft hiervoor de opgewekte energie van uw zonnedelen aan het einde van het jaar door aan uw energieleverancier (Qurrent of Greenchoice), die dit aan u terugbetalen.

Kan ik met de opbrengst van mijn zonnestroomdelen mijn maandbedrag verlagen?

Nee, dat is niet mogelijk. Greenchoice houdt geen rekening bij de vaststelling van het maandbedrag en de uiteindelijke jaarnota, met de voordelen verbonden aan uw zonnestroomdelen. Deze voordelen worden aan u apart uitgekeerd in het eerste kwartaal van het er opvolgende jaar: de dividenduitkering op basis van de opgewekte stroom door de coöperatie DE Ramplaan en de terugbetaling van de energiebelasting door Greenchoice.

Heeft deelname ook fiscale gevolgen?

Ja, deelname aan een postcoderoosproject heeft  fiscale gevolgen. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient u de waarde in het economisch verkeer van het lidmaatschap als bezitting op te geven in box 3: sparen en beleggen. Voor de berekening van de waarde in het economisch verkeer per zonnestroomdeel wordt uitgegaan van de totale boekwaarde van de zonnestroominstallatie: dat is de oorspronkelijke aanschafprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijving plus het eigen vermogen van de energiecoöperatie. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal zonnestroomdelen (1604).

In dit overzicht kunt u direct zien wat de boekwaarde van een zonnestroomdeel is bij het begin van een jaar. Dat vermenigvuldigt u met het aantal zonnestroomdelen dat u heeft. Deze waarde geeft u ieder jaar op in Box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw Box 3-vermogen bent u daarover inkomstenbelasting verschuldigd.

Vanaf begin 2024 sturen wij u elk jaar een ‘Waardestaat’ waarop het aantal zonnestroomdelen in uw bezit en de waarde vermeld staat.

Is er een verzekering tegen brand aan de installatie?

Ja, wanneer de oorzaak van de brand kan worden toegewezen aan de dakeigenaar Thoolen geldt hun verzekering. Wanneer de oorzaak van de brand kan worden toegewezen aan onze installatie dan geldt onze verzekering. Maar zonder pand is er uiteraard ook geen installatie. Derving van productie is in een dergelijk ernstig geval slechts beperkt gedekt.

Energieleverancier & energierekening

Van welke energieleverancier kan ik gebruik maken?

De coöperatie had in de eerste drie jaar afspraken met Qurrent. Door een nieuw contract met Greenchoice en de overname van Qurrent door Greenchoice kunnen de leden nu van Greenchoice gebruik maken. Klanten van Qurrent zijn eind 2019/begin 2020 overgezet naar Greenchoice. De coöperatie beperkt de verrekening van de energiebelastingkorting tot Greenchoice om de administratieve lasten dragelijk te houden. U kunt klant worden van Greenchoice via de speciale partnerpagina. U krijgt dan een speciaal coöperatietarief en u bent dan direct aangemeld voor de ledenfee die de coöperatie voor elk aangebracht lid krijgt.

Hoe wordt de energiebelasting door Greenchoice verrekend?

De energiebelasting wordt in het eerste kwartaal van het volgende jaar uitbetaald.

De teruggave van de energiebelasting is gemaximeerd  op uw verbruik. Dat is eerlijk, omdat er immers ook alleen energiebelasting wordt betaald over de verbruikte stroom. De leden bij wie bij de teruggave van de energiebelasting blijkt dat dit speelt, worden per e-mail benaderd en gewezen op de mogelijkheid zonnestroomdelen te verkopen. Wanneer het overschot naar verwachting structureel is, dan is dat immers een verstandige optie.

Hoe werd de energiebelasting door Qurrent verrekend?

Voor de jaren 2018 en 2019 werd (een deel van) de energiebelasting met een creditfactuur in het eerste kwartaal van het jaar daarop uitbetaald. Let op: voor de leden die eind 2019 van Qurrent naar Greenchoice gemigreerd zijn, werd de energiebelasting ook nog door Qurrent verrekend. U bent over deze verrekening door Qurrent begin 2020 geïnformeerd middels een e-mail “Bevestigen uitbetalen korting energiebelasting postcoderoos zonnepark”.

In voorgaande jaren werd de energiebelasting gelijk met de eindafrekening verrekend. Op  uw energierekening stond hiervoor een aparte pagina “Zonnepark: Zonnepark DE Ramplaan”. Hierop stond de korting op de energiebelasting over de door uw zonnestroomdelen opgewekte stroom vermeld onder “Korting energiebelasting nabijheidstarief”. De term “nabijheidstarief” verwijst naar de “postcoderoosregeling”. Het totale bedrag stond als korting “Zonnepark” vermeld op het totaaloverzicht van de jaarnota op de eerste pagina van uw energierekening.

Omdat de Energiecoöperatie DE Ramplaan vanaf september 2018 de energie aan Greenchoice is gaan leveren, heeft Qurrent in maart 2019 de resterende korting over 2018 aan u uitbetaald en u hier met een aparte e-mail onder de titel “Zonnepark” over ingelicht.

Hoe wordt de energieopbrengst van mijn zonnestroomdelen door de coöperatie uitgekeerd?

De opgewekte stroom wordt door de coöperatie aan Greenchoice verkocht. De opbrengst hiervan wordt na aftrek van de operationele kosten van de coöperatie als dividend aan de leden uitgekeerd. Het dividend wordt na afloop van het kalenderjaar berekend en door de coöperatie aan u uitgekeerd. Voor het dividend over 2020 heeft u hiervoor van de coöperatie een e-mail op 27 februari 2021 ontvangen: “Factuur uitkering 2020”.

Mijn slimme meter geeft “0” aan voor de door mijn panelen geleverde zonne-energie. Hoe kan dat?

De stroom die wordt opgewekt door uw zonnestroomdelen wordt niet door uw slimme meter geregistreerd. Alle stroom van de installatie wordt door de coöperatie aan Greenchoice verkocht. De opbrengst hiervan wordt na aftrek van de operationele kosten van de coöperatie als dividend aan de leden uitgekeerd. Jaarlijks geven we door wat het aandeel van ieder lid in de productie is geweest zodat de energiemaatschappij kan berekenen hoeveel
energiebelastingskorting ze per lid moeten uitkeren.

Meedoen met zonnestroomdelen

Ik wil lid worden van de coöperatie. Wat moet ik doen?

Helaas zijn er momenteel geen zonnestroomdelen beschikbaar. Door u aan te melden komt u automatisch op de wachtlijst. Vrijgekomen zonnestroomdelen worden in volgorde toegewezen aan kandidaten op de wachtlijst. Aanmelden gaat door een e-mail te sturen naar energiecooperatie@deramplaan.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal gewenste zonnestroomdelen.

Met hoeveel zonnestroomdelen kan ik partciperen?

Minimaal twee en verder zoveel u wilt. Maar wij adviseren om voor ongeveer 80 procent van uw gemiddelde stroomverbruik mee te doen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het surplus geen energiebelasting terug. Een voorbeeld: Jaarverbruik: 2250 kWh – 20% = 1800 kWh. 1800 kWh : 225= 8 Zonnestroomdelen. Gebruik de handige Jaarrekening calculator om dit te berekenen.

Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?

Ja, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus zelfstandig afnemer zijn van stroom.

Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

De regeling voor de korting op de energiebelasting sluit een aantal groepen ondernemers uit, bijvoorbeeld als je speculeert met onroerend goed of als je in energie handelt of een woningcorporatie bent. Uw huis moet in elk geval voor meer dan 50% worden gebruikt als woonhuis.

Ik woon niet in het Ramplaankwartier. Kan ik wel meedoen?

U kunt meedoen als u woont binnen de zogenaamde postcoderoos. In dit geval: als u woont op een adres met een van de volgende postcodes: 2015; 2051; 2111; 2014; 2013; 2023. Klik hier voor een kaart van het postcoderoosgebied.

Kan ik ook meedoen als ik zonnepanelen op mijn eigen dak heb?

Jazeker, er zijn juist flink wat leden die al eigen zonnepanelen hebben maar ook meedoen met zonnestroomdelen omdat de eigen panelen niet genoeg energie opwekken. 

Moet ik overstappen voor elektriciteit én gas?

In principe is het voldoende om alleen over te stappen voor elektriciteit naar Greenchoice.

Verhuizen, zonnestroomdelen overdragen, verminderen of verhogen

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn zonnestroomdelen?

Wanneer u naar een andere woning verhuist binnen de postcoderoos (postcode: 2013, 2014, 2015, 2023, 2051; 2111) dan kunt u uw zonnestroomdelen ‘meenemen’. U geeft dan een adreswijziging door aan de coöperatie.

Verhuist u naar een woning buiten de postcoderoos dan voldoet u niet langer aan de voorwaarden van een postcoderoosproject en verliest u het recht op korting op de energiebelasting. Daarmee is het financieel minder gunstig om lid te blijven van de coöperatie en kunt u uw delen verkopen.

Na 1 april 2021 mochten we geen nieuwe leden meer aannemen. Dat betekende dat zonnestroomdelen alleen nog verkocht konden worden aan mensen die al lid zijn van onze coöperatie. Dit had te maken met de aanpassing van de postcoderegeling. Inmiddels heeft onze belangenbehartiger ‘Energie Samen’ bij de politiek in Den Haag gelobbyd om een aanpassing van de regeling te realiseren. Dit is gelukt. De staatssecretaris van Financiën heeft met terugwerkende kracht dit teruggedraaid, waardoor we weer nieuwe leden kunnen aannemen.  Hierbij de link met meer informatie hierover.

Bij verkoop van zonnestroomdelen dient u contact op te nemen met de  secretaris van de coöperatie. Zodra een koper bekend is zal deze een overdrachtsformulier opstellen dat door verkoper getekend dient te worden. Vervolgens zal de koper een ledenovereenkomst ontvangen. In het geval dat de koper een bestaand lid is zal dit een aangepaste ledenovereenkomst zijn. De financiёle transactie is altijd direct tussen koper en verkoper. Zodra beide documenten zijn getekend en de koper heeft bevestigd dat de overdrachtssom is ontvangen, zullen de zonnestroomdelen in de administratie op naam van de nieuwe eigenaar worden gezet.

Het dividend van de coöperatie en de korting op de energiebelasting zullen aan het einde van het jaar toegerekend worden aan de nieuwe eigenaar. Indien dat bij de verkoop wordt afgesproken kunnen deze voordelen naar rato toegekend worden aan de verkoper.

Ik heb zonnestroomdelen maar ik wil het aantal verhogen. Kan dat?

Als u door omstandigheden meer energie bent gaan verbruiken en meer zonnestroomdelen wilt, neem dan dan even contact op met de coöperatie. Wij zetten u voor de het aantal extra zonnestroomdelen op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze beschikbaar zijn.

Ik heb zonnestroomdelen maar ik wil het aantal verlagen. Kan dat?

Als u door omstandigheden minder energie bent gaan verbruiken en minder zonnestroomdelen nodig denkt te hebben, neem dan dan even contact op met de coöperatie. Wij kijken dan of iemand op de wachtlijst deze zonnestroomdelen wil overnemen tegen de dan geldende restwaarde.