Go to Top

Nieuwsbrief DE Ramplaan – december 2020

Beste leden,

Graag willen we u in deze nieuwsbrief informeren over de volgende onderwerpen:

  • ALV en extra ledenvergadering
  • Informatieverstrekking door de coöperatie aan de fiscus
  • Fiscale gevolgen van het deelnemen aan een postcoderoosproject voor individuele leden
  • Gevolgen nieuwe postcoderoosregeling

ALV en extra ledenvergadering

Op 5 november hebben we de extra ledenvergadering gehouden omdat op de ALV van 22 oktober onvoldoende leden aanwezig waren om geldige besluiten te nemen. Gelukkig hadden 37 leden gevolg gegeven aan de oproep om hierbij aanwezig te zijn. In de vergadering hebben we de volgende onderwerpen in stemming gebracht:

  • Vaststelling van de jaarrekening over 2019
  • Decharge van het bestuur over het jaar 2019
  • Benoeming van Astrid Breurs en Rogier Tan als leden van de kascommissie over 2020
  • Goedkeuring van de begroting voor 2021

Met behulp van de Mentimeter app zijn deze onderwerpen allemaal goedgekeurd. Zeer veel dank aan de leden die bij deze ingelaste vergadering aanwezig waren, maar uiteraard ook aan die leden die bij de ALV hadden ingelogd. Ondanks het feit dat alle aanwezigen zeer goed om wisten te gaan met de digitale tools, heeft dit leden mogelijk toch weerhouden om bij de ALV aanwezig te zijn. We spreken nogmaals de hoop uit dat we elkaar volgend jaar weer live kunnen treffen en dan zoals gebruikelijk voldoende leden hebben als quorum voor de ALV.

Informatieverstrekking door de coöperatie aan de fiscus

Bij de aangifte van de vennootschapsbelasting over 2019 werden we door de Belastingdienst voor het eerst gevraagd om gegevens te verstrekken over de winstuitkering aan leden van de coöperatie. Wanneer de coöperatie uit meer dan 7 leden bestaat gaat het niet om alle leden maar om de 7 leden aan wie de grootste winstuitkering is gedaan. Deze informatie hebben we inmiddels verstrekt en we hebben de betreffende leden hiervan op de hoogte gesteld. Het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals een opgave aan de Belastingdienst ten behoeve van de postcoderoosregeling valt onder de verantwoordelijkheid die we als coöperatie hebben.

Fiscale gevolgen van het deelnemen aan een postcoderoosproject voor individuele leden

Bovenstaande heeft ons als bestuur doen realiseren om u eraan te herinneren dat deelname aan een postcoderoosproject zoals het onze fiscale gevolgen heeft voor u als lid. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient u de waarde van het economisch verkeer van het lidmaatschap mee te nemen in de rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen (“Box 3-vermogen”). Voor de berekening van de waarde in het economisch verkeer per zonnestroomdeel wordt uitgegaan van de totale boekwaarde van de zonnestroominstallatie: dat is de oorspronkelijke aanschafprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijving plus het eigen vermogen van de energiecoöperatie. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal zonnestroomdelen (1604).

In dit overzicht kunt u direct zien wat de boekwaarde van een zonnestroomdeel is bij het begin van een jaar. Dat vermenigvuldigt u met het aantal zonnestroomdelen dat u heeft. Deze waarde geeft u ieder jaar op in Box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw Box 3-vermogen bent u daarover 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd.

Gevolgen nieuwe postcoderoosregeling

Zoals wij op de ALV hebben vermeld, geldt per 1 januari 2021 een aangepaste postcoderoosregeling voor nieuwe projecten. Bestaande projecten kunnen voor de afgesproken termijn van 15 jaar gebruik blijven maken van de vermindering op de energiebelasting. In de nieuwe situatie wordt jaarlijks een subsidie toegekend aan de coöperatie die dit vervolgens verdeeld onder de leden. Een gevolg van deze nieuwe regeling is dat reeds bestaande projecten zoals de onze, geen nieuwe leden onder de oude regeling kunnen laten meedoen om het wegvallen van deelnemende leden door verhuizen of overlijden op te vangen. Dit is een serieus risico voor het voortbestaan van bestaande coöperaties omdat op deze manier het ledenbestand wordt uitgehold en daarmee zonnestroomdelen “onverkocht” blijven. Er is intensief gelobbyd om dit te voorkomen. We zijn hier echter nu alsnog mee geconfronteerd. Inmiddels loopt er via onze belangenbehartiger Energie Samen een traject bij de politiek in Den Haag om een aanpassing van de regeling te realiseren. Hierbij de link naar de site van Energie Samen, waarop meer informatie over de aanpassing vermeld staat.

De komende periode gaan we als bestuur aan de slag met de onderwerpen die we op de ALV met u hebben besproken. Voor nu wens ik u namens het bestuur fijne feestdagen en een gezond 2021 toe en tot ziens volgend jaar!

Met zonnige groet,

Eise Jan Wattel

Voorzitter Coöperatie DE Ramplaan