Go to Top

Nieuwsbrief DE Ramplaan – april 2021

Beste leden,

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden op weg, een goed moment om u te informeren over een aantal onderwerpen vanuit onze coöperatie:

  • Dividenduitkering
  • Nieuwe Postcoderoos Regeling
  • Overproductie leidt tot transacties
  • Onderhoudscontract
  • Aflopen contract energieleverancier
  • ALV 2021

Dividenduitkering

Onze penningmeester heeft de jaarrekening over 2020 opgemaakt en daarbij berekend dat de dividenduitkering per zonnestroomdeel € 8,51 is geworden. Vermenigvuldigd met uw aantal zonnestroomdelen is dit bedrag eind februari aan u overgemaakt. De jaarlijkse korting op de energiebelasting is inmiddels door Greenchoice met u verrekend. U heeft daarvoor in februari een creditnota ontvangen.

Nieuwe Postcoderoos Regeling

Wij informeerden u tijdens de ALV en ook in de laatste nieuwsbrief over deze nieuwe regeling. In deze nieuwe regeling wordt de subsidie voor nieuwe postcoderoosprojecten op een andere wijze dan voorheen toegekend. Met de invoering van de nieuwe regeling zijn er tegelijkertijd beperkingen aan de oude regeling opgelegd. Een beperking die ons ook raakt is dat er vanaf 1 april geen nieuwe leden meer mogen worden aangetrokken om wegvallen van leden door verhuizing of overlijden op te vangen. Wij hebben voorlopig nog genoeg mensen op de wachtlijst staan die al lid zijn maar graag extra zonnestroomdelen willen hebben. Voor de korte termijn voorzien we daarom geen problemen. Onze belangenbehartiger Energie Samen heeft laten weten dat er een brandbrief onderweg is naar de leden van de Tweede Kamercommissie Financiën. Tevens zal Energie Samen de kamerleden vragen om tijdens de begrotingsbehandelingen in november 2021 een amendement in te dienen om de regeling aan te passen. De regeling zal dan hopelijk per 1 januari 2022 aangepast worden.

Overproductie leidt tot transacties

Afgelopen jaar waren er opvallend veel leden die meer stroom hadden geproduceerd dan verbruikt. Waren het er in 2019 nog 4, in 2020 ging het om 41 leden. Wel ging het in de meeste gevallen om een klein tot zeer klein overschot. Hoewel natuurlijk goed nieuws dat veel leden minder stroom zijn gaan verbruiken, heeft dit wel een negatieve impact op het rendement. De korting op de energiebelasting, waar u vanuit de postcoderoosregeling recht op heeft, is namelijk gemaximeerd op uw verbruik. Dat is eerlijk, omdat er immers ook alleen energiebelasting wordt betaald over de verbruikte stroom. We hebben de leden bij wie dit speelde per e-mail benaderd en ze gewezen op de mogelijkheid zonnestroomdelen te verkopen. Wanneer het overschot naar verwachting structureel is, dan is dat immers een verstandige optie. Zo zijn in totaal 36 zonnestroomdelen van eigenaar veranderd en hebben we 5 nieuwe leden mogen verwelkomen. We hoorden ook van veel leden met een overschot dat in verband met de aanschaf van een warmtepomp of elektrische kookplaat juist een hoger verbruik voor de toekomst wordt voorzien. Volgend jaar zullen we deze evaluatie opnieuw uitvoeren om op die manier uw rendement te optimaliseren.

Onderhoudscontract

Tijdens de ALV informeerden wij u over het verlopen van het onderhoudscontract dat wij hebben afgesloten met Solarcentury. Inmiddels hebben wij een nieuwe aanbieding ontvangen en wij verwachten er met hen uit te gaan komen.

Aflopen contract energieleverancier

Het contract dat wij als coöperatie met Greenchoice hebben voor de verkoop van onze opgewekte stroom loopt af per 14 augustus 2021. Wij zijn gestart met een traject om te komen tot een nieuw contract per die datum. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • De leverancier levert groene energie.
  • Administratieve processen sluiten aan bij energiecoöperaties zoals de onze.
  • De leverancier heeft een match met lokale energieopwekking.

De insteek is dat leden niet gedwongen zullen worden over te stappen naar een eventuele nieuwe partij die onze stroom afneemt, maar dat men bij Greenchoice kan blijven. Uiteraard willen we bij de nieuwe leverancier een aantrekkelijk tarief voor onze leden bedingen.

ALV 2021

Zoals u gewend bent houden wij gewoonlijk in mei de ALV waarin we de jaarrekening over het voorgaande jaar met u delen en vooruitblikken op het volgende jaar. In 2020 hebben we de ALV vanwege de Covid-situatie digitaal in oktober en in november gehouden. Dit moest helaas in twee keer, omdat er bij de eerste bijeenkomst niet genoeg leden aanwezig waren. Als bestuur hebben we de sterke wens om elkaar tijdens de ALV ook weer fysiek te treffen en we weten dat veel leden daar ook behoefte aan hebben. Om die reden willen wij de ALV dit jaar verschuiven naar het najaar. Wij vertrouwen erop dat er dan een moment zal komen om een bijeenkomst te organiseren. Mocht dit tegen die tijd alsnog niet zijn toegestaan, dan kunnen we de ALV wederom digitaal organiseren.

De opwek tijdens de eerste drie maanden van 2021 bedroeg 50,4 MWh. Dit is iets minder dan gedurende dezelfde periode afgelopen jaar (53,7 MWh). Wij hopen dus op nog veel zonnige dagen in de rest van 2021. Op onze site www.deramplaan.nl vindt u meer informatie over onze productie. Voor nu willen wij u veel gezondheid toewensen en we spreken de hoop uit u later dit jaar weer face-to-face te kunnen ontmoeten.

Met zonnige groet,

namens het bestuur,

Eise Jan Wattel