Go to Top

Nieuwsbrief DE Ramplaan – december 2021

Beste leden,

Graag willen we u met deze nieuwsbrief informeren over enkele belangrijke besluiten die tijdens de ALV op 28 oktober zijn genomen, het informeren van de fiscus over de 7 leden met de meeste aantallen zonnestroomdelen en een oproep doen voor een nieuw bestuurslid.

Er waren op de ALV gelukkig genoeg leden om het zogenaamde quorum te halen. Met de aanwezigheid van 55 leden was het een heel mooie opkomst voor deze digitale ALV. We keken terug op het jaar 2020 en vooruit naar het jaar 2022. De jaarrekening is behandeld en de kascommissie heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen. Aan het bestuur is decharge verleend en 4 bestuursleden zijn voor een periode van 3 jaar opnieuw benoemd. Ook zijn de leden van de kascommissie weer voor een periode van 1 jaar benoemd.

Nieuw contract met Greenchoice

We hebben toegelicht hoe de keuze voor Greenchoice ten opzichte van OM Nieuwe Energie tot stand is gekomen. De belangrijkste redenen daarvoor waren de hogere verkoopopbrengst, de bekendheid met Greenchoice en de eigen klantenwerving in Haarlem die we zouden moeten doen bij OM Nieuwe Energie. Het contract met Greenchoice heeft opnieuw een looptijd van drie jaar.

Overdracht zonnestroomdelen

Het afgelopen jaar heeft een lid zonnestroomdelen tegen een hogere prijs dan de actuele restwaarde aangeboden aan een ander lid. Dit is ongewenst vanuit het solidariteitsprincipe van een coöperatie (iedereen is gelijk) en omdat kopers de waarde niet kunnen inschatten. Er is door de ALV besloten het Reglement als volgt aan te passen:

“Overdracht van participaties behoeft voorafgaande goedkeuring door het Bestuur.
De overdrachtsprijs voor zonnestroomdelen is gelijk aan de dan geldende restwaarde”
.

Overstap naar een andere leverancier voor gas

Door verschillende leden is de vraag gesteld of het mogelijk is om over te stappen naar een andere leverancier voor gas. Wij hebben als coöperatie de afspraak met Greenchoice dat we een jaarlijkse loyaliteit fee krijgen per Stroom-klant en per Gas-klant. Hoe meer leden klant zijn bij Greenchoice, hoe hoger de fee per contract. De fee is nu: 16,25 euro voor een Stroom-klant en 16,25 euro voor een Gas-klant. Als leden overstappen naar een andere gasleverancier, dalen de inkomsten van de coöperatie. Er is door de ALV besloten:

Als een lid overstapt naar een andere leverancier voor gas, dan wordt de jaarlijkse dividenduitkering voor dit lid verminderd met de gemiste loyaliteit fee.

Fiscale gevolgen van deelname aan het postcoderoosproject

Evenals afgelopen jaar hebben wij de namen van de 7 leden met de meeste aantallen zonnestroomdelen doorgegeven aan de belastingdienst. Deze leden zijn hierover door ons geïnformeerd. Voor informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar onze website onder het kopje “Heeft deelname ook fiscale gevolgen?”

Oproep voor een nieuw bestuurslid

Onze zeer gewaardeerde secretaris, Jeroen Vijverberg, heeft tijdens onze laatste bestuursvergadering aangegeven dat hij na meer dan 7 jaar graag ruimte wil om andere vrijwilligersactiviteiten te ontplooien. Alhoewel wij zijn besluit respecteren, zullen wij Jeroen die met zijn kennis en drive vanaf het eerste uur van de coöperatie zeer betrokken is geweest, enorm gaan missen. Jeroen zal aanblijven tot in het voorjaar van 2022 totdat de afhandeling van de jaarrekening met Greenchoice is afgewikkeld. Binnen het bestuur heeft Jan Gastkemper laten weten de rol van secretaris op zich te willen nemen. Aangezien Jan momenteel de portefeuille communicatie voor zijn rekening neemt, zoeken we een enthousiast nieuw bestuurslid die dit van hem wil overnemen. Draag je graag bij aan dit mooie project en wil je vanuit het bestuur actief de belangen van de leden behartigen, meld je dan voor een oriënterend gesprek aan bij onze voorzitter, Eise Jan Wattel, via ejwattel@kpnmail.nl.

Met zonnige groet namens het bestuur,

Eise Jan Wattel
Voorzitter Coöperatie DE Ramplaan